வெற்றி


வாழ்க்கை 
நாணயம் போல
வெற்றியும் தோல்வியும் நிச்சயம் 
ஆனால் 
பெண் என்பவள் 
வெற்றியின் சின்னம் 
தோல்வியை கண்டு மிரண்டிருந்தால் 
தெரசா 
அன்னை தெரசாவாக மாறியிருக்க முடியாது 
கல்பனா சாவ்லா 
விண்வெளிக்கும் சென்றிருக்க முடியாது 
பெண்ணே!
விழித்துக் கொள் 
வீறுகொண்டு எழு 
இனி 
உன் பாதைகளில் 
வெற்றிப் பூக்கள் பூக்கட்டும்!!!
Advertisements

பெண்


தாய் சொன்னாள்
பெண் அடக்கத்தின் உருவம் என 
சகோதிரி சொன்னாள்
பெண் பொறுமையின் சிகரம் என 
தோழி சொன்னாள் 
பெண் அன்பும் பாசமும் நிறைந்தவள் என
ஆனால் 
சில ஆண்கள் சொல்கிறார்கள் 
பெண் பணம் கொழிக்கும் மரம் என!!!

ஆணாதிக்கம்

பெண் பொறுமையின் சிகரம் 
அன்பின் மறுபொருள் 
தெய்வ சுவரூபம் 
இன்னும் பல பெருமைகள் 
காவியங்களிலும் கவிதைகளிலும்... 


ஆனால் 
நிதர்சனமான உண்மை யாதெனில் 
பெண் பணம் கொழிக்கும் மரம் 
சம்பளமில்லா வேலைகாரி 
ஏச்சும் பேச்சும் தாங்கும் போதிக்கழுதை...

இதுவே 
பெண்ணின் நிலை 
இந்த மென்பொருள் உலகிலும்  
பெண்ணை மண்ணாகக் கருதும் 
சில ஆணாதிக்க வர்க்கம் 
அழிந்தும் மிருகமாய் 
உணவின்றி இவ்வுலகில் அலைய 
கடவுகிறேன்!!!