காதல் !!!

வான மஹா ராஜனுக்கும்
மேக இளவரசிக்கும்
காதல்…
உலகமே கொண்டாடி மகிழ்கிறது
அந்தி சாயும் நேரம்
பல வர்ணங்களும் பூசி…

இருவருக்கும் இடையே ஒரு நாள்
ஊடல் ஏற்பட்டது…
மேக இளவரசி அழுதால்…
அடை மழை அடித்தது…
மஹா ராஜன் சமாதானம் செய்தான்
சிலென்ற மென் காற்று வீசியது…

இது போலவே…

காதல் வரும் பாதையும் தெரிவது இல்லை
நம்முள் ஏற்படும் பல நூறு மாற்றங்களும் புரிவது இல்லை
அவற்றின் விளைவுகளும் விடைகளும் மட்டும்
நம்மை அறியாமல் அனைவரும் அறிந்துவிடுகின்றார்கள் !!!

 

Advertisements

இயந்திரம்


கொள்ளும் நினைவுகளை அழிக்க
ஏன் இயந்திரம் 
கண்டுபிடிக்கப் படவில்லை ???

மனித மனங்கள் போடும் 
கணக்குகளை அறிய 
ஏன் இயந்திரம் 
கண்டுபிடிக்கப் படவில்லை ???

கண்கள் 
பேசும் பொய்மையை கண்டுகொள்ள 
ஏன் இயந்திரம் 
கண்டுபிடிக்கப் படவில்லை ???

நெருங்கிய உறவுகளை 
வஞ்சிக்கும் துரோகிகளை 
கண்டறிய 
ஏன் இயந்திரம் 
கண்டுபிடிக்கப் படவில்லை ???


இயந்திர கண்டுபிடிப்பில் 
வல்லமை பொருந்திய அறிஞர்களே 
என் மனுவை ஏற்று 
கண்டுபிடியுங்கள் 
இவற்றிற்கான இயந்திரங்களை...