வெற்றி


வாழ்க்கை 
நாணயம் போல
வெற்றியும் தோல்வியும் நிச்சயம் 
ஆனால் 
பெண் என்பவள் 
வெற்றியின் சின்னம் 
தோல்வியை கண்டு மிரண்டிருந்தால் 
தெரசா 
அன்னை தெரசாவாக மாறியிருக்க முடியாது 
கல்பனா சாவ்லா 
விண்வெளிக்கும் சென்றிருக்க முடியாது 
பெண்ணே!
விழித்துக் கொள் 
வீறுகொண்டு எழு 
இனி 
உன் பாதைகளில் 
வெற்றிப் பூக்கள் பூக்கட்டும்!!!
Advertisements

பெண்


தாய் சொன்னாள்
பெண் அடக்கத்தின் உருவம் என 
சகோதிரி சொன்னாள்
பெண் பொறுமையின் சிகரம் என 
தோழி சொன்னாள் 
பெண் அன்பும் பாசமும் நிறைந்தவள் என
ஆனால் 
சில ஆண்கள் சொல்கிறார்கள் 
பெண் பணம் கொழிக்கும் மரம் என!!!

பேனா


களிமண்ணாய் மாறிப் போன 
மனித உணர்வுகளை 
உயிரூட்ட 
தன் குருதியை கொடுத்தும்
எவ்வித பயனும்மின்றி 
உயிர் நீத்துக் கொண்டிருக்கிறது 
இந்நூற்றாண்டின் 
பல 
பேனாக்கள் !!!