வெற்றி


வாழ்க்கை 
நாணயம் போல
வெற்றியும் தோல்வியும் நிச்சயம் 
ஆனால் 
பெண் என்பவள் 
வெற்றியின் சின்னம் 
தோல்வியை கண்டு மிரண்டிருந்தால் 
தெரசா 
அன்னை தெரசாவாக மாறியிருக்க முடியாது 
கல்பனா சாவ்லா 
விண்வெளிக்கும் சென்றிருக்க முடியாது 
பெண்ணே!
விழித்துக் கொள் 
வீறுகொண்டு எழு 
இனி 
உன் பாதைகளில் 
வெற்றிப் பூக்கள் பூக்கட்டும்!!!
Advertisements